Opis typów powierzchni znajdujących się na stanowisku pracy

Powierzchnia podstawowa – rzut poziomy urządzenia technologicznego łącznie z towarzyszącym sprzętem. Powierzchnia zajmowana chwilowo przez urządzenia ruchome w skrajnym położeniu.
Powierzchnia operacyjna – obejmuje miejsca niezbędne do prawidłowego wykonania czynności technologicznych przez operatora i ustawiacza, podręcznego przechowywania narzędzi, przyrządów pomiarowych,
dokumentacji warsztatowej, transportu wokół stanowiska.Powierzchnia obsługi – przeznaczona jest do konserwacji, usuwania odpadów, oczyszczenia.Powierzchnia składowa –
przeznaczona jest do przechowywania międzyoperacyjnych części przed i po obróbce. Obliczenie powierzchni stanowiska roboczego ·
Wielkość powierzchni stanowiska roboczegoWystępują przy tym stanowisku następujące powierzchnie:­ podstawowa Pfp
­ operacyjna Pfo­ obsługi Pfk­ składowa Pfm­ zagrożenia Pfz
Pfp – powierzchnia zajmowana przez urządzenia techniczne [m2]Pps = Pfp ´ (1 + gk + go + gm) ´ gx [m2]Współczynniki:gm –
dla linii potokowej = 0,3 – 1,1gx – dla linii potokowej = 0,5 – 0,6Pps – Pfp = Powierzchnia pracy pracownika
Wydajność stanowiska roboczego Wydajność jest to średnia liczba właściwej jakościowo produkcji jaką można wykonać realizując produkcję w zbliżonych warunkach
techniczno-organizacyjnych.Wydajność stanowiska roboczego można obliczyć na podstawie wzoru: Wr = Weksp ´ (365-Tp) ´ Kz ´ E1gdzie:
Wr – wydajność rocznaWeksp – wydajność eksploatacyjnaTp – czas przestoju w sumarycznym roku
Kz – współczynnik zmianowościE1 – okres naprawy maszynyprzy czym:
Weksp = C ´ A ´ R ´ Sr ´ Swgdzie:C – przelicznik jednostek miary
A – ilość produkcji w jednostce czasur – iloczyn prawdopodobieństw że maszyna pracuje
Sr – współczynnik technologicznySw – współczynnik wykorzystania czasu pracy
Przez wydajność rozumiemy ilość jednostek produkcji wyrażoną rzeczowo (szt., tony, m3) wytworzonych w jednostce czasu.
Literatura 1. Jacek Bałuk, Wiesław Lenard „Organizacja procesów produkcyjnych”
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej Warszawa 1991.2. Ireneusz Darlik „Inżynieria Zarządzania” Agencja wydawnicza 1996.

  1. Jerzy Bajkowski „Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1986.4.
    Włodzimierz Prządka „Technologia meblarstwa” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1989., 0, 27, 2, Stanowisko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *